Kobieta zmienną jest…

Czwarty konkurs literacki Inanny

Nadesłanych tekstów

 

Mamy przyjemność ogłosić Czwarty Konkurs Literacki Inanny!

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie Panie, niezależnie od dorobku literackiego. Tym razem będziemy przyznawać nagrody w trzech kategoriach:
– debiutantki – autorki nie mające wydanej żadnej książki;
– selfpublisherki – autorki, które wydały książki samodzielnie lub skorzystały z oferty “wydawnictw” wymagających od autora finansowania lub współfinansowania;
– profesjonalistki – autorki mające w swoim dorobku przynajmniej jedną książkę drukowaną wydaną w “klasycznym” wydawnictwie.

Motywem przewodnim konkursu „Kobieta zmienną jest” czyli nic co kobiece nie jest nam obce! Słowem panuje pełna swoboda co do tematu i gatunku, jak długo pierwszoplanowym bohaterem jest kobieta.

W jury zasiadają zaprzyjaźnione z Inanną redaktorki i betareaderki, które mają olbrzymie doświadczenie w ocenia nie tylko literackiej wartości tekstu!

 

Zasady konkursu - najprościej jak potrafimy (regulamin niżej)
 1. Przyjmujemy teksty wyłącznie pełnoletnich autorek.
 2. Autorka może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst – wybierajcie więc mądrze.
 3. Głównym bohaterem powieści jest kobieta.
 4. Dopuszczalne są gatunki: fantasy, literatura erotyczna, powieść obyczajowa, romans lub thriller erotyczny. 
 5. Tekst musi mieścić się pomiędzy 250 000 a 450 000 znaków (ze spacjami) i nie może być opublikowany w jakiejkolwiek formie zarówno przed, jak i w trakcie trwania konkursu.
 6. Tekst musi zostać przesłany w formacie doc lub docx. Wytyczne (obowiązkowe) odnośnie do formatowania to: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, justowanie, bez stopki, bez nagłówka. Wszystkie teksty niespełniające tych warunków nie będą przyjmowane.
 7. Dane kontaktowe (imię nazwisko, adres email, numer telefonu) mogą być zawarte tylko w formularzu zgłoszeniowym (na końcu tej strony), NIE w tekście. W tekście podajemy tylko tytuł!
 8. Wyniki planujemy ogłosić w Sylwestra 2023 roku. Jeśli jednak liczba prac będzie zbyt duża, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego terminu, o czym oczywiście poinformujemy. Teksty przyjmujemy do 30 września 2023 roku, do godziny 23:59:59.
Najczęściej zadawane pytania
 1. Czy opublikowanie tekstu w niewielkim fragmencie wyklucza udział w konkursie? Nie. Jeśli fragment jest faktycznie niewielki i była to raczej prezentacja umiejętności, to nie widzimy żadnych przeszkód. Jednak już np. 20% całości zaczyna stawiać przyjęcie tekstu pod znakiem zapytania.
 2. Jak dowiem się o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu? Lista przyjętych tekstów będzie opublikowana na stronie konkursu. Lista aktualizowana jest raz w miesiącu!
 3. Czy otrzymam od was uwagi na temat tekstu? Nie, niestety nie mamy czasu na indywidualną ocenę kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tekstów.
 4. Jak wygląda proces oceniania i czy moje dane osobowe są niedostępne dla jury? Jurorzy otrzymują dokładnie te teksty, które prześlecie do nas (oczywiście poprawnie sformatowane) i które zostaną przyjęte. Nie otrzymują oni żadnej informacji, która pozwalałaby na identyfikację autora, te dane aż do momentu ogłoszenia wyników są tajemnicą i dostęp do nich ma tylko jeden pracownik wydawnictwa, niebiorący udziału zarówno w ocenianiu prac, jak i samym konkursie.
 5. Czy coś stoi na przeszkodzie, bym wysłała prawdziwe dane kontaktowe, ale tekst podpisany był pseudonimem? Nie ma przeszkód, o ile sam pseudonim nie łamie prawa lub nie godzi w dobre obyczaje.
 6. Co dzieje się z tekstem po zakończeniu konkursu? Absolutnie nic. Wszystkie prawa do niego wracają do Was, a my kasujemy zarówno sam tekst, jak i Wasze dane osobowe.
 7. Na jaki okres podpisuję z wami umowę w przypadku bycia laureatem? Standardowe pięć lat, podczas których nie macie możliwości dysponowania tekstem.
 8. Wysłałam do was tekst, ale w międzyczasie wprowadziłam kilka poprawek. Czy mogę wysłać poprawioną wersję? Nie, w momencie nadesłania do nas tekstu uznajemy go za zamkniętą, niemodyfikowalną całość, dopuszczamy ingerencję tylko w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających lekturę (np. brak poprawnego kodowania i w efekcie “krzaczki” w miejsce polskich znaków).
 9. Nadesłałam tekst dosłownie kilka minut po terminie, czy będzie przyjęty? Nie.
 10. Czy mogę wysłać tekst stworzony przez więcej niż jedną osobę? Nie, przyjmujemy tylko powieści mające jednego autora.
Regulamin konkursu „Kobieta zmienną jest"

§1 Definicje

 1. Jury: betareaderki i redaktorki z minimum pięcioletnim doświadczeniem w pracy nad tekstem.
 2. Tekst – samodzielny i oryginalny utwór o objętości od 250 000 (dwieściepięćdziesiąttysięcy) znaków do 450 000 (czterystapięćdziesiąttysięcy) znaków, wolny od wad prawnych i nieobciążony prawami osób trzecich, którego wyłącznym autorem jest Uczestniczka, niebędący nigdzie wcześniej publikowany lub przedstawiony i niezgłoszony do innego konkursu.
 3. Organizator – MORGANA Katarzyna Wolszczak, z siedzibą w Bydgoszczy (85-432), ul. Kormoranów 126/31, NIP: 953-216-32-79, REGON: 340646931.
 4. Uczestniczka – pełnoletnia kobieta, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich.
 5. Debiutantka uczestniczka nie mające w dniu przesłania teksty na konkurs wydanej żadnej książki.
 6. Selfpublisherka uczestniczka, które wydała co najmniej jedną książkę samodzielnie lub skorzystały z oferty “wydawnictwa” wymagających od autora finansowania lub współfinansowania;
 7. Profesjonalistka – uczestniczka, mające w swoim dorobku przynajmniej jedną książkę drukowaną wydaną w “klasycznym” wydawnictwie.

§2 Warunki udziału w konkursie

 1. Tekst literacki którego głównym bohaterem jest kobieta, należący do jednego z gatunków: fantasy, literatura erotyczna, powieść obyczajowa, romans lub thriller erotyczny.
 2. Tekst musi zostać przesłany przez formularz znajdujący się na stronie konkursu do 30 września 2023 roku.
 3. Uczestniczka może zgłosić tylko jeden tekst.

§3 Przebieg konkursu

 1. W dniach od 2 marca do 30 września 2023 roku nadesłane na konkurs teksty będą badane pod kątem spełniania wymagań konkursowych i zostaną zanonimizowane, czyli pozbawione cech pozwalających członkom jury na ustalenie kto jest autorem ocenianego tekstu.
 2. Pierwszy etap trwa do 31 października 2023 roku – każdy tekst zostanie oceniony przez trzech losowo wybranych członków jury, którzy przyznają tekstowi ocenę 0 lub 1.
 3. Drugi etap trwa do 31 grudnia 2023 roku – każdy tekst, który w pierwszym etapie uzyskał dwa lub trzy punkty jest oceniany przez pozostałych czterech członków jury którzy przyznają tekstowi ocenę 0 lub 1.
 4. Trzeci etap trwa do 15 stycznia 2024 roku – każdy tekst, który uzyskał w pierwszym i drugim etapie minimum pięć punktów zostaje przez każdego jurora umieszczony na liście, gdzie na pozycji pierwszej znajduje się tekst najlepszy (1 pkt), a na ostatniej najgorszy (liczba punktów równa miejscu na liście).
 5. Konkurs wygrywa tekst, który uzyska najmniejszą liczbę punktów w trzecim etapie, a przypadku równej ilości punktów decyduje głosowanie jurorów, którzy muszą wskazać zwycięzcę, a przypadku kolejnego remisu procedura powtarzana jest do skutku.
 6. Uczestniczki, których tekst znalazł się w piątce najwyżej ocenionych otrzymają e-mail z informacją o tym i będą miały 14 (czternaście) dni na przesłanie na adres MORGANA Katarzyna Wolszczak, ul. Kormoranów 126/31, 85-432 Bydgoszcz tekstu w formie wydruku zaparafowanego na każdej stronie i podpisanego na ostatniej.
 7. 31 stycznia 2024 roku zostanie ogłoszona lista zwycięzców w każdej z trzech kategorii: debiutantki, selfpublisherki, profesjonalistki.
 8. Terminy, o których mowa w §3.2-§3.7 i -§4 mogą ulec wydłużeniu o 3 miesiące w przypadku kiedy liczba nadesłanych tekstów przekroczy pięćdziesiąt, o czym Organizator poinformuje na stronie konkursu (licznik nadesłanych tekstów).

§4 Nagrody

 1. Uczestniczki, które znajdą się na liście zwycięzców (§3.6) otrzymają ofertę podpisania umowy wydawniczej z Organizatorem, książka ukaże się w wydawnictwie Inanna.
 2. W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła I miejsce otrzyma propozycję podpisania umowy wydawniczej z wynagrodzeniem w wysokości 25% przychodów Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 9 miesięcy od zakończenia konkursu.
 3. W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła II miejsce otrzyma otrzyma propozycję podpisania umowy wydawniczej z wynagrodzeniem w wysokości 20% przychodów Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 12 miesięcy od zakończenia konkursu.
 4. W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła III miejsce otrzyma propozycję podpisania umowy wydawniczej z wynagrodzeniem 15% przychodów Organizatora z tekstu, a zostanie on opublikowany w 15 miesięcy od zakończenia konkursu.

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestniczki jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://freyabooks.pl/polityka-prywatnosci/

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestniczki. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Werdykt jury jest ostateczny, nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie i nie może zostać skutecznie zaskarżony do sądu.
 3. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane w formie pisemnej na adres Organizatora do 7 dniu od opublikowania wyników konkursu i mogą odnosić się wyłącznie do uchybień formalnych. Organizator odpowie na reklamacje w terminie 21 dni.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego, a w ostateczności rozstrzyga je sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Bydgoszcz, dnia 30 marca 2023 roku,
zmiana 23 sierpnia 2023 roku

Przyjęte teksty

Formularz przesyłania prac konkursowych

  debiutantkaselfpublisherkaprofesjonalistka